Przedszkole Espero

Program wychowania

Zgodnie z podstawą programową celem wychowania przedszkolnego jest:

  1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji.
* Wyciąg z podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Program realizowany w naszej placówce jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Korzystamy z podręczników i programu „Dziecko w swoim żywiole” Nowa Era. Roczny cykl pracy porządkują żywioły (ziemia, ogień, woda, powietrze).

Cele i zadania punktu przedszkolnego realizowane będą w oparciu o „Wielorakie Inteligencje” Gardnera jak również na bazie wybranych elementów systemu wychowania: Janusza Korczaka, Marii Montessori, św. Urszuli Ledóchowskiej, a w szczególności jej metody przykładu (modelowania).

Teoria Howarda Gardnera (opierająca się na 8 rodzajach inteligencji)  ukazuje wyjątkowość każdego człowieka: każdy jest zdolny, każdy ma pewne rodzaje inteligencji rozwinięte silniej inne słabiej. Po zdiagnozowaniu mocnych i słabych stron dziecka można wspierać jego rozwój wykorzystując silniejsze inteligencje do wzmacniania słabiej rozwiniętych. Pomaga się dziecku budować wysoką samoocenę poprzez uświadomienie mu, że chociaż w pewnych dziedzinach jest słabsze, doskonale czuje się w innych. W związku z powyższym należy wspierać i rozwijać zdolności dziecka w taki sposób, aby odnosiło sukcesy w dziedzinach, które są jego mocną stroną.

Rozwijanie inteligencji wyróżnionych przez Howarda Gardnera (językowej, matematyczno-logicznej, kinestetycznej, wizualno-przestrzennej, muzycznej, przyrodniczej, intrapersonalnej, interpersonalnej) jest podstawą do realizacji celów i zadań Punktu Przedszkolnego.