Przedszkole Espero

Prawa i obowiązki rodziców

Rodzice mają prawo do:

 1. Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju i planów pracy punktu przedszkolnego.
 2. Uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka.
 3. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, dyrektora, specjalistów, w rozpoznaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz dobierania metod udzielania dziecku pomocy.
 4. Wyrażania swoich opinii i oczekiwań wobec punktu przedszkolnego.
 5. Dokonania wyboru zajęć dodatkowych oferowanych dzieciom w punkcie przedszkolnym.
 6. Pomagania w organizacji prowadzonych przez punkt przedszkolny działań, inicjowania przedsięwzięć na rzecz dzieci.

 

Podstawowe obowiązki rodziców:

 1. Przestrzeganie regulaminu i statutu punktu przedszkolnego.
 2. Przy zgłaszaniu dziecka należy dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Dzieci należy przyprowadzać do punktu przedszkolnego najpóźniej do godz. 8:30, a odbierać do godziny 16:30.
 4. O nieobecności lub spóźnieniu dziecka należy powiadomić punkt przedszkolny do godz. 7:00.
 5. Dziecko należy przyprowadzać do punktu przedszkolnego zdrowe.
 6. Rodzice zobowiązani są niezwłocznie poinformować punkt przedszkolnych o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka.
 7. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez osoby do tego upoważnione.
 8. Opłatę z punkt przedszkolny należy regulować terminowo.