PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIATEK
6:30-8:00 Schodzenie się dzieci, zajęcia według własnych zainteresowań. Schodzenie się dzieci, zajęcia według własnych zainteresowań. Schodzenie się dzieci, zajęcia według własnych zainteresowań. Schodzenie się dzieci, zajęcia według własnych zainteresowań. Schodzenie się dzieci, zajęcia według własnych zainteresowań.
8:00-8:30 Psycholog/Gimnastyka rozwojowa Psycholog/Gimnastyka rozwojowa Psycholog/Gimnastyka rozwojowa Logopeda/Gimnastyka rozwojowa logopeda/Gimnastyka rozwojowa
8:25-8:30 Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania. Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania. Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania. Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania. Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania.
8:30-9:00 Śniadanie + higiena Śniadanie + higiena Śniadanie + higiena Śniadanie + higiena Śniadanie + higiena
9:00-10:00 Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne
10:00-11:30 Pobyt na świeżym powietrzu Pobyt na świeżym powietrzu Pobyt na świeżym powietrzu Pobyt na świeżym powietrzu Pobyt na świeżym powietrzu
11:30-12:00 Zajęcia dydaktyczne matematyczne

Zajęcia dydaktyczne

eksperymenty

Zajęcia dydaktyczne

plastyka

Zajęcia dydaktyczne

muzyczne

Zajęcia dydaktyczne

Kulinarne/teatralna

12:00-12:30 Obiad +higiena Obiad +higiena Obiad +higiena Obiad +higiena Obiad +higiena
12:30-13:45: Sen/odpoczynek Sen/odpoczynek Sen/odpoczynek Sen/odpoczynek Sen/odpoczynek
14:00-14:15 Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek

14:00-15:30

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

15:30-16:30 Zabawy swobodne na świeżym powietrzu/rozchodzenie się dzieci do domu Zabawy swobodne na świeżym powietrzu/rozchodzenie się dzieci do domu Zabawy swobodne na świeżym powietrzu/rozchodzenie się dzieci do domu Zabawy swobodne na świeżym powietrzu/rozchodzenie się dzieci do domu Zabawy swobodne na świeżym powietrzu/rozchodzenie się dzieci do domu


  MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
6:30-8:00

Arriving,

individual activity according to personal interests.

Arriving,

individual activity according to personal interests.

Arriving,

individual activity according to personal interests.

Arriving,

individual activity according to personal interests.

Arriving,

individual activity according to personal interests.

8:00-8:30 Psychologist/Gymnastics development Psychologist/Gymnastics development Psychologist/Gymnastics development Speach therapist/ Gymnastics development Speach therapist/ Gymnastics development
8:25-8:30 Preparing for breakfast. Preparing for breakfast. Preparing for breakfast. Preparing for breakfast. Preparing for breakfast.
8:30-9:00 Breakfast + Hygiene Breakfast + Hygiene Breakfast + Hygiene Breakfast + Hygiene Breakfast + Hygiene
9:00-10:00 Classes Classes Classes Classes Classes
10:00-11:30 Outdoor activity Outdoor activity Outdoor activity Outdoor activity Outdoor activity
11:30-12:00 Math class Experimental class Art class Music class Cooking/Theatrical class
12:00-12:30 Lunch +hygiene Lunch +hygiene Lunch +hygiene Lunch+hygiene Lunch +hygiene
12:30-13:45: Sleeping/resting time Sleeping/resting time Sleeping/resting time Sleeping/resting time Sleeping/resting time
14:00-14:15 Snack time Snack time Snack time Snack time Snack time

14:00-15:30

English

English

English

English

English

15:30-16:30

Outdoor activities/

Going home

Outdoor activities/

Going home

Outdoor activities/

Going home

Outdoor activities/

Going home

Outdoor activities/

Going home

Warunki lokalowe zapewniają:

  1. Punkt Przedszkolny – znajduje się w centrum spokojnego osiedla Piastów.
  2. Wnętrze :
   • 2 sale do zajęć z niezbędnym wyposażeniem,
   • pomieszczenie sanitarne,
   • pomieszczenie gospodarcze
   • miejsce na szatnię
   • nowe i bezpieczne sprzęty do gry i zabawy na tarasie i w salach,
   • nowe, bezpieczne zabawki w salach.
  3. Możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

Sala w których prowadzone będą zajęcia jest doskonale dostosowana do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Posiada wbudowane bezpieczne szafy typu KOMANDOR do przechowywania pomocy dydaktycznych i zabawek. W celu zapewnienia bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych warunków dzieciom i pracownikom wyposażyliśmy sale w krzesełka stoliki i leżaczki dla dzieci, firmy Moje Bambino.

  1. Realizację innych zadań statutowych:

Budynek Punktu Przedszkolnego dodatkowo posiada zadaszony i ogrodzony taras, który służyć będzie jako miejsce rekreacji, zajęć sportowych i wypoczynku. Został także udostępniony duży osiedlowy plac zabaw.

  1. Bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy zgodnie z odrębnymi przepisami:

Budynek został zaopiniowany jako bezpieczne i higieniczne miejsce do nauki dla dzieci przedszkolnych.

 1. Otrzymaliśmy pozytywną opinię Inspektora Sanitarnego.
 2. Spełniamy warunki bhp i p.poż.
espero 01

Zajęcia dodatkowe wliczone w czesne:

- język angielski każdego dnia

- niemiecki i francuski

- rytmika

- realizacja podstawy programowej wzbogacana o ciekawe zajęcia plastyczno-techniczne.

- codzienna gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami ćwiczeń korekcyjnych.

- zajęcia kulinarne.

- zajęcia logopedyczne

- opieka psychologa w zależności od potrzeb

- minimum raz w tygodniu eksperyment chemiczny/fizyczny.

-  zajęci manualne

- zajęcia matematyczne i taneczno-ruchowe

- zajęcia specjalistyczne dla dzieci z orzeczeniami i opiniami z poradni

Zgodnie z podstawą programową celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji.
* Wyciąg z podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Program realizowany w naszej placówce jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Korzystamy z podręczników i programu „Dziecko w swoim żywiole” Nowa Era. Roczny cykl pracy porządkują żywioły (ziemia, ogień, woda, powietrze).

Cele i zadania punktu przedszkolnego realizowane będą w oparciu o „Wielorakie Inteligencje” Gardnera jak również na bazie wybranych elementów systemu wychowania: Janusza Korczaka, Marii Montessori, św. Urszuli Ledóchowskiej, a w szczególności jej metody przykładu (modelowania).

Teoria Howarda Gardnera (opierająca się na 8 rodzajach inteligencji)  ukazuje wyjątkowość każdego człowieka: każdy jest zdolny, każdy ma pewne rodzaje inteligencji rozwinięte silniej inne słabiej. Po zdiagnozowaniu mocnych i słabych stron dziecka można wspierać jego rozwój wykorzystując silniejsze inteligencje do wzmacniania słabiej rozwiniętych. Pomaga się dziecku budować wysoką samoocenę poprzez uświadomienie mu, że chociaż w pewnych dziedzinach jest słabsze, doskonale czuje się w innych. W związku z powyższym należy wspierać i rozwijać zdolności dziecka w taki sposób, aby odnosiło sukcesy w dziedzinach, które są jego mocną stroną.

Rozwijanie inteligencji wyróżnionych przez Howarda Gardnera (językowej, matematyczno-logicznej, kinestetycznej, wizualno-przestrzennej, muzycznej, przyrodniczej, intrapersonalnej, interpersonalnej) jest podstawą do realizacji celów i zadań Punktu Przedszkolnego.

W cenie czesnego 730zł/miesiąc

Punkt Przedszkolny zapewnia:

- Opiekę w małej grupie 6-7 os.

- specjalny program językowy - język angielski i niemiecki codziennie;

- posiłki dowożone przez catering (śniadanie, dwu daniowy obiad i podwieczorek)- restauracja IRYS z Zalesie Śl.

- całodniową opiekę nad dzieckiem w godzinach (6:30-16:30 lub dłużej);

- realizację zadań wychowawczo-dydaktycznych wynikających z podstawy programowej;

- roczne przygotowanie do nauki w szkole;

- zajęcia z rytmiki

- cykl eksperymentów fizyczno - chemicznych;

- stałą opiekę psychologa i logopedy;

- codzienną gimnastykę ogólnorozwojową;

- zajęcia plastyczne, teatralne;

- zajęcia kulinarne;

- specjalny program zajęć matematycznych;

- zajęcia manualne