PUNKT PRZEDSZKOLNY

ESPERO

Statut Punktu Przedszkolnego Espero

STATUT NIEPUBLICZNEGO JĘZYKOWO-NAUKOWEGO

PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

ESPERO

 

Preambuła

Nasz Punkt Przedszkolny jest drogowskazem do Małej i Wielkiej Ojczyzny, otwiera przed każdym dzieckiem świat, dlatego wychowujemy człowieka otwartego, aktywnego, twórczego. Wspólnie tworzymy życzliwą i bezpieczną atmosferę opartą na kulturze osobistej nauczycieli, dzieci                       i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu. Dajemy dziecku możliwość poznawania i rozumienia siebie i świata, odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości, a także rozróżniania podstawowych wartości – dobra, miłości i przyjaźni.

Rozdział I

Nazwa, rodzaj formy wychowania przedszkolnego (Punkt Przedszkolny)

§ 1

Niniejszy projekt organizacji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego (Punktu Przedszkolnego) określa zasady funkcjonowania Punktu Przedszkolnego, którego pełna nazwa brzmi: Językowo -Naukowy Punkt Przedszkolny  Espero zwany dalej Punktem Przedszkolnym.

§ 2

Siedziba Punktu Przedszkolnego mieści się pod adresem: ul. Gajdzika 6, 47-232 Kędzierzyn-Koźle.

§ 3

1.                  Organem prowadzącym jest Dyrektor: Elżbieta Szykuła.

2.                  Ustawowe zadania organu prowadzącego określone są w ustawie o systemie oświaty.

3.                  Dodatkowo organ prowadzący prowadzi gospodarkę finansową, sprawy kadrowe wszystkich pracowników i zarządza nieruchomością Punktu Przedszkolnego.

4.         Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty.

§ 4

Punkt Przedszkolny działa na podstawie:

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 161 poz. 1080 z późn zm.).

Rozdział II

Cele i zadania Punktu Przedszkolnego oraz sposób ich realizacji

§ 5

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie                       i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym, w tym:

1)                 rozpoznawanie i uwzględnianie indywidualnych potrzeb dzieci, troszczenie się                            o zapewnienie im równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów,

2)                 stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności wychowanków, dążenia do osiągania celów, do podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

3)                 zachęcanie dzieci do wyrażania swych uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami                      i dorosłymi,

4)                 rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności twórczej i wyrażania własnych myśli oraz przeżyć,

5)                 umożliwianie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

6)                 tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczenia bezpiecznych                  i prozdrowotnych zachowań.

§ 6

1. Do głównych zadań Punktu Przedszkolnego należy:

1)                 realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

2)                 rozbudzanie i rozwijanie umiejętności językowych dzieci

3)                 organizowanie  dodatkowych  zajęć językowych realizujących programy autorskie, ukierunkowane na rozwijanie wysokich kompetencji językowych u dzieci.

4)                 wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych w relacjach społeczno-kulturowych                      i przyrodniczych,

5)                 sprawowanie opieki nad wychowankami i zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu w placówce,

6)                 rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,

7)                 umożliwianie dzieciom uczestnictwa w zajęciach prognostyczno-kompensacyjnych,

8)                 współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla rozwoju dzieci,

9)                 przygotowanie dzieci do nauki w szkole,

10)             umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej zgodnie z wolą rodziców.

§ 7

1. Punkt Przedszkolny zapewnia każdemu dziecku:

1)                 bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem Punktu Przedszkolnego,

2)                 wspomaganie rozwoju dziecka,

3)                 podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

4)                 naukę religii, jeżeli rodzice wyrażają takie życzenie,

5)                 współdziałanie z jego rodziną i wspomaganie jej w działaniach wychowawczych,

6)                 przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole,

7)                 przewidziane odrębnymi przepisami warunki bhp i ppoż.

§ 8

 

Sposób realizacji

Cele i zadania punktu przedszkolnego realizowane będą w oparciu o „Wielorakie Inteligencje” Gardnera jak również na bazie wybranych elementów systemu wychowania: Janusza Korczaka, Marii Montessori, św. Urszuli Ledóchowskiej, a w szczególności jej metody przykładu (modelowania).

Teoria Howarda Gardnera (opierająca się na 8 rodzajach inteligencji)  ukazuje wyjątkowość każdego człowieka: każdy jest zdolny, każdy ma pewne rodzaje inteligencji rozwinięte silniej inne słabiej. Po zdiagnozowaniu mocnych i słabych stron dziecka można wspierać jego rozwój wykorzystując silniejsze inteligencje do wzmacniania słabiej rozwiniętych. Pomaga się dziecku budować wysoką samoocenę poprzez uświadomienie mu, że chociaż w pewnych dziedzinach jest słabsze, doskonale czuje się w innych. W związku z powyższym należy wspierać i rozwijać zdolności dziecka w taki sposób, aby odnosiło sukcesy w dziedzinach, które są jego mocną stroną.

Rozwijanie inteligencji wyróżnionych przez Howarda Gardnera (językowej, matematyczno-logicznej, kinestetycznej, wizualno-przestrzennej, muzycznej, przyrodniczej, intrapersonalnej, interpersonalnej) jest podstawą do realizacji celów i zadań Punktu Przedszkolnego.

Cele i zadania placówki są realizowane przez: cele szczegółowe, różne metody i formy pracy oraz różne formy ewaluacyjne.

I Metody:

1) Metody czynne:

- prace plastyczne

- zabawy ruchowe

- zabawy wykorzystujące wszytkie zmysły

- zabawy muzyczne

- metoda samodzielnych doświadczeń

- metoda ćwiczeń utrwalających

2) Metody oglądowe:

- osobisty przykład nauczyciela

- przedstawienia teatralne

- obserwacja

- pokaz

- oglądanie ilustracji, rekwizytów, map

3) Metody słowne:

- metoda dialogu dziecko-nauczyciel

- słuchanie opowiadań

- słuchanie dźwięków nagranych na płytę

- zachęcanie dziecka do wypowiedzi własnych

- zabawy logopedyczne, artykulacyjne

- formułowanie pełnego zdania

- zagadki

4) Ponadto codzienna praktyka pedagogiczna wzbogacona zostaje o:

- twórcze metody aktywności ruchowej

- techniki twórczego myślenia

II Formy pracy:

- zbiorowa

-  grupowa

- w parach

- indywidualna

III Cele szczegółowe:

- zachęcanie dzieci do autorefleksji

- opracowanie metod indywidualnego postępowania z każdym z dzieci

- dostosowanie przebiegu zajęć do indywidualnych potrzeb dzieci

- rozwijanie pasji i zdolności przez umiejętne wykorzystanie umiejętności i zdolności każdego dziecka

- całościowe wspieranie rozwoju, rozwijanie zdolności specjalnych oraz słabych stron poprzez wykorzystanie mocnych

- stworzenie możliwości do realizacji różnych form aktywności

 -zapraszanie gości (rodziców, przedstawicieli różnych zawodów) do zaprezentowania swoich talentów i zdolności związanych z daną inteligencją

- nauczanie szacunku do wartości jaką jest praca poprzez chwalenie i wskazanie użyteczności pracy innych

- organizowanie spotkań z rodzicami służących przekazaniu wiedzy o talentach i uzdolnieniach dzieci oraz podanie wskazań do pracy nad wzmocnieniem słabszych stron.

- stwarzanie możliwości wspólnych zabaw rodziców z dzieckiem na terenie Punktu Przedszkolnego.

IV Ewaluacja:

Praca z dziećmi podlega bieżącemu monitorowaniu i jest aktualizowana na bieżąco. Do ewaluacji umiejętności dzieci służą arkusze obserwacji (standardowe lub dostosowane do potrzeb). Wnioski         z obserwacji wdrażane są do zadań dydaktycznych.

§ 9

Szczegółowe zadania Punktu Przedszkolnego i sposób ich realizacji określone są również                       w podstawowych dokumentach wewnątrzprzedszkolnych:

1)                 Tygodniowy rozkład zajęć,

2)                 Plan wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli,

3)                 Plan nadzoru pedagogicznego,

§ 10

1.                  Punkt Przedszkolny funkcjonuje w atmosferze akceptacji każdego dziecka, zabiegając o to, by osiągnęło dojrzałość szkolną.

§ 11

1. Organizację pracy Punktu Przedszkolnego w ciągu dnia określa rozkład dnia.  

§ 12

1. Punkt Przedszkolny realizuje zadania z uwzględnieniem warunków lokalowych, ekonomicznych, technicznych i administracyjnych określonych w odrębnych przepisach.

2. Punkt Przedszkolny jest placówką jednoodziałową, zlokalizowaną w jednym budynku.

3. Podstawową jednostką organizacyjną Punktu Przedszkolnego jest oddział złożony z 7 dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

§ 13

1. Dyrektor powierza grupę opiece jednego nauczyciela oraz osób wspomagających jego pracę.

§ 14

1. Liczba dzieci uczęszczających nie może przekroczyć siedmiu.

§ 15

1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 16

1.                  Punkt Przedszkolny może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.

2.                  Organizację i program wycieczek oraz imprez terenowych dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

§ 17

1.                  Punkt Przedszkolny może rozszerzyć ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i możliwości poprzez:

1)                 soboty adaptacyjne dla dzieci wraz z rodzicami,

2)                 wydłużenie godzin pracy placówki na wniosek rodziców.

2.                  W sprzyjających warunkach atmosferycznych pobyt dzieci na dworze może być wydłużony.

§ 18

1.                  Do realizacji ustalonych celów statutowych Punkt Przedszkolny posiada:

1)                 salę zajęć z niezbędnym wyposażeniem,

2)                 pomieszczenie sanitarne,

3)                 pomieszczenie gospodarcze,

4)                 miejsce na szatnię,

5)                 ogrodzony, zadaszony taras

§ 19

1. Punkt Przedszkolny zapewnia odpowiednie wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych. Zasady bezpieczeństwa w Punkcie Przedszkolnym i poza nim określają wewnątrzprzedszkolne regulaminy:

1)                 spacerów, wycieczek,

2)                 zapewnienia ciągłej opieki w Punkcie Przedszkolnym,

3)                 korzystania z terenu Punktu Przedszkolnego,

4)                 w sprawie postępowania w razie wypadków,

Rozdział III

Dzienny wymiar godzin zajęć w Punkcie Przedszkolnym

§ 20

Punkt przedszkolny jest otwarty w godzinach 6:00-16:00. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego przebiega od godziny 7:00 do 12:00 od poniedziałku do piątku, od godziny 12:00 do 16:00 dziecko ma zajęcia dodatkowe, opiekuńcze i  rekreacyjne.

Rozdział IV

Warunki przyjmowania dzieci w zespole lub punkcie

§ 21

1.                  Nabór do Punktu Przedszkolnego odbywa się przez cały rok, w zależności od wolnych miejsc, według kolejności zgłoszenia.

2.                  Rok przedszkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku (za wyjątkiem pierwszego roku działalności tj. od 4 stycznia 2016 do 31 sierpnia 2016)

3.                  Do placówki uczęszczają dzieci od 2,5 do 5 lat.

4.                  Na wniosek rodziców Dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie do Punktu Przedszkolnego dziecka, które nie ukończyło trzeciego roku życia.

5.                  Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do placówki nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

6.                  Przyjęć dzieci do Przedszkola dokonuje każdorazowo organ prowadzący.

7.                  Warunkiem rozpatrzenia prośby o przyjęcie dziecka do Przedszkola jest złożenie karty zgłoszenia dziecka.

8.                  Terminy i zasady przyjęcia do przedszkola określa organ prowadzący.

9.                  Dokonanie zapisu do Punktu Przedszkolnego następuje przez wypełnienie karty zgłoszeniowej (Umowy) przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, podpisanie i akceptację Regulaminu oraz wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem.

10.              Wpisowe do Punktu Przedszkolnego jest jednorazową opłatą pobieraną za cały pobyt dziecka w punkcie, wpłacaną w dniu podpisania KARTY ZGŁOSZENIOWEJ

DZIECKA, które jest następnie odliczane od opłaty podstawowej w pierwszym miesiącu uczęszczania dziecka do Punktu Przedszkolnego.

11. Wpisowe podlega zwrotowi w przypadku nie utworzenia się grupy.

12 Wysokość opłat podstawowych wnoszonych przez rodziców (opiekunów) dzieci ustalana jest przez Organ Prowadzący na dany rok szkolny i ujęta jest w KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ DZIECKA oraz Regulaminie.

13. Opłata podstawowa płacona jest przez cały rok szkolny, do dziesiątego dnia każdego miesiąca               i nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

14. Istnieje możliwość zmniejszenia opłaty podstawowej z powodu nieobecności dziecka                          w uzasadnionych przypadkach.

Rozdział V

Prawa i obowiązki wychowanków Punktu Przedszkolnego

§ 22

a) warunki pobytu dzieci w Punkcie Przedszkolnym zapewniające im bezpieczeństwo

1. Dziecko w Punkcie Przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,                                        a w szczególności do:

1)                 właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego i zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)                 szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

3)                 ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4)                 poszanowania godności osobistej,

5)                 poszanowania własności,

6)                 opieki i ochrony,

7)                 partnerskiej rozmowy na każdy temat,

8)                 akceptacji takim, jakim jest,

9)                 aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,

10)             spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

11)             snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

12)             indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

13)             pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

§ 23

1. Przy respektowaniu praw dzieci przyzwyczajamy je do:

1)                 aktywności, twórczości, eksperymentowania,

2)                 samodzielności w podejmowaniu zadań i dokonywaniu wyborów,

3)                 zaradności w sytuacjach trudnych,

4)                 działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,

5)                 poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,

6)                 tolerancji, otwartości wobec innych,

7)                 bycia z innymi i bycia dla innych pomocnymi,

8)                 przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w Punkcie Przedszkolnym – własnego i innych.

§ 24

b) przypadki, w których organ prowadzący może skreślić dziecko z listy wychowanków Punktu Przedszkolnego

1. Organ prowadzący może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do placówki w następujących przypadkach:

1)                 nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego projektu organizacji Punktu Przedszkolnego i regulaminów obowiązujących w Punkcie Przedszkolnym,

2)                 zalegania z odpłatnością za pobyt w Punkcie Przedszkolnym powyżej 1 miesięca,

3)                 nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc, niezgłoszenia tego faktu i braku kontaktu                           z rodzicami/opiekunami.

Rozdział VI

Sposób sprawowania opieki w czasie zajęć

§ 25

1. Organ Prowadzący Punkt Przedszkolny zapewnia dzieciom zdrowe i bezpieczne warunki                      w czasie pobytu w Punkcie Przedszkolnym i na terenie oraz podczas organizowania spacerów                     i wycieczek.

2. Za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiada nauczyciel sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem.

3. Nauczyciela, w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa na terenie Punktu Przedszkolnego, jak i podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem punktu mogą wspomagać rodzice i opiekunowie dzieci.

 

Rozddział VII

Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania ich przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę

§ 26

 

1.                  Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z placówki osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne pełnoletnie osoby pisemnie upoważnione przez rodziców.

2.                  Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

3.                  Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

4.                  Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

§ 27

1. Punkt Przedszkolny stwarza możliwość ubezpieczenia grupowego wychowanków. Koszt takiego ubezpieczenia pokrywa rodzic (opiekun prawny).

 

Rozdział VIII

Warunki organizowania zajęc dodatkowych wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego

§ 28

 

1.                  W Punkcie Przedszkolnym organizowane są zajęcia ponadwymiarowe (dodatkowe) rozwijające zainteresowania, uzdolnienia i talenty dzieci.

2.                  Punkt Przedszkolny propaguje wśród rodziców/opiekunów pomoc psychologiczną                           i pedagogiczną, a w razie potrzeby kieruje dzieci na badania. Punkt Przedszkolny organizuje spotkania z psychologiem, pedagogiem oraz logopedą.

2.3. Zajęcia ponadwymiarowe mogą być finansowane ze środków Punktu Przedszkolnego lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców. Zakres i warunki finansowania przez Punkt Przedszkolny zajęć określa organ prowadzący.

4. Dyrektor Punktu Przedszkolnego ustala organizację i terminy tych zajęć.

 

 

 

Rozdział IX

Godziny otwarcia i terminy przerw w pracy Punktu Przedszkolnego

§ 29

 

1. Punkt Przedszkolny funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerwy technicznej/wakacyjnej             w lipcu lub sierpniu.

2. Punkt Przedszkolny jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-16.00.

3. Istnieje możliwość zmiany czasu pracy Punktu Przedszkolnego w zależności od potrzeb,                    w oparciu o odrębne uzgodnienia z rodzicami.

4. Punkt Przedszkolny będzie nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy, 24 grudnia, 31 grudnia,  2 maja, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, piątek po Bożym Ciele (zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany rok szkolny przez MEN), oraz w przerwie na prace remontowe, modernizacyjne czy porządkowo-gospodarcze wynoszące maksymalnie 14 dni wyznaczone przez

Organ Prowadzący, z powiadomieniem miesięcznym.

 

Rozdział X

Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Punkcie Przedszkolnym.

a) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci,                  z uwzględnieniem prawa rodzica (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie oraz uzyskiwanie  informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju

§ 30

1. Nauczyciele otaczają opieką każdego z wychowanków i utrzymują indywidualny kontakt                    z rodzicami w celu:

1)                 poznania i uwzględniania potrzeb rozwojowych dzieci,

2)                 udzielania rodzicom wsparcia i pomocy w sprawach wychowawczych,

3)                 udzielania informacji na temat realizacji programu wychowania przedszkolnego

4)                 udzielania informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,

5)                 włączania rodziców w działalność Punktu Przedszkolnego.

§ 31

1. Rodzice mają prawo do:

1)                 zapoznania się z programem wychowania, nauczania i opieki realizowanym w Punkcie Przedszkolnym,

2)                 uzyskania bieżącej, rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń dziecka,

3)                 uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz w doborze metod udzielania dziecku pomocy,

4)                 przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi opinii na temat pracy Punktu Przedszkolnego.

§ 32

1. Współpraca rodziców z Punktem Przedszkolnym odbywa się w następujących formach:

1)                 zebrań grupowych,

2)                 konsultacji i rozmów indywidualnych z Dyrektorem lub nauczycielem,

3)                 pedagogizacji rodziców

4)                 wspólnych imprez połączonych z prezentacją umiejętności dzieci,

5)                 spotkań integracyjnych, festynów rodzinnych itp.

6)                  

§ 33

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w placówce zgodnie z harmonogramem współpracy z rodzicami ustalonymi                  z nauczycielami.

§ 34

Rodzice za szczególne zaangażowanie i wspieranie pracy placówki mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list z podziękowaniami od Dyrektora.

b) zachowanie właściwej jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej

§ 35

Nauczyciele odpowiadają za jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, jej wyniki oraz za bezpieczeństwo dzieci powierzonych ich opiece.

Nauczyciel zobowiązany jest do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym mu

stanowiskiem oraz z podstawowymi funkcjami Punktu Przedszkolnego: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności do:

  • wspierania każdego wychowanka w jego rozwoju oraz dążenia do pełni własnego rozwoju

osobowego,

  • kształcenia i wychowywania dzieci w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego

człowieka,

  • prowadzenia obserwacji pedagogicznej i dokumentowanie jej,
  • kadra pedagogiczna zobowiązana jest do zwracania się do dzieci przez cześć dnia w języku obcym w celu rozwijania sprawności komunikowania się w realnym środowisku językowym

§ 36

Do szczegółowych zadań nauczycieli należą:

1)                 planowanie i wykonywanie zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych Przedszkola, w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego,

2)                 wspieranie rozwoju dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

3)                 dbanie o życie i zdrowie dzieci w czasie ich pobytu w placówce i podczas zajęć prowadzonych poza jej terenem,

4)                 prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i realizację potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w ustalony sposób, podczas pobytu dziecka zarówno w placówce, jak i poza jej terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,

5)                 stosowanie odpowiednich metod wychowania, nauczania i opieki,

6)                 eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

7)                 wytwarzanie w Punkcie Przedszkolnym rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci,

8)                 współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach dotyczących wychowania, nauczania i opieki,

9)                 prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z przyjętymi w Punkcie Przedszkolnym zasadami,

10)             planowanie własnego rozwoju zawodowego i podejmowanie działań na rzecz systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

11)             dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

12)             inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

13)             realizacja zaleceń organów kontrolujących Przedszkole.

c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji

§ 37

1. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje.

2. Pięcioletnie dzieci zostają objęte przez nauczyciela odpowiednim postępowaniem diagnostycznym. W oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej nauczyciel ma opracować i zrealizować indywidualny dla każdego dziecka program wspomagania i korygowania jego rozwoju. Celem takiej analizy jest także zgromadzenie informacji, które po przekazaniu rodzicom/opiekunom mają im pomóc w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do ich potrzeb.

d) współpraca ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną

§ 38

 

1. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnej współpracy z psychologiem, logopedą lub innym specjalistą, w celu rozpoznawania potrzeb dzieci i zapewnienia  harmonijnego ich rozwoju.

2. Punkt Przedszkolny nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach (opiekunach).

3. W Punkcie Przedszkolnym nie są podawane dzieciom żadne lekarstwa, poza przypadkiem kiedy dziecko cierpi na chorobę przewlekłą, a lekarz opiekujący się dzieckiem oraz rodzice dziecka wyrażą na to pisemną zgodę zawierającą szczegółową informacją o dawkowaniu lekarstwa.                     W takim przypadku nauczyciel prowadzący ma prawo do podania lekarstwa.

§ 39

1. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień każdego pracownika ustala Dyrektor Przedszkola. Przy podpisaniu umowy o pracę każdy pracownik otrzymuje zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień, który jest aktualizowany w miarę potrzeb.

§ 40

1.                  Pracownicy są zatrudniani na podstawie Kodeksu pracy i umów cywilnoprawnych.

2.                  Pracowników zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów Kodeksu pracy, organ prowadzący.

§ 41

1.                  Zasady zatrudniania oraz wynagradzania określa regulamin wynagradzania ustalany przez organ prowadzący.

2.                  Zasady organizacji pracy pracowników określa regulamin pracy.

§ 42

1.                  Nauczyciele zatrudnieni w placówce posiadają kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami.

2.                  Nauczyciele wykonują pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programem nauczania realizowanym w danym oddziale. Na ich podstawie prowadzą dokumentację pracy przedstawiającą rozwój dziecka.

§ 43

1. Nauczyciel ma prawo do:

1)                 tworzenia i realizowania autorskich programów za zgodą Dyrektora,

2)                 decydowania o stosowanych metodach oraz środkach dydaktycznych,

3)                 korzystania z pomocy Dyrektora, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

§ 44

1. Informacji na temat dziecka nauczyciel może udzielić tylko rodzicowi lub opiekunowi prawnemu.

§ 45

1. Każdy z pracowników zna i respektuje Konwencję Praw Dziecka.

 

Rozdział XI

Środki finansowe na działalność Punktu Przedszkolnego

§ 46

1. Działalność placówki finansowana jest z:

1)                 dotacji z miasta i gminy Kędzierzyn-Koźle,

2)                 opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu wnoszonych przez rodziców,

3)                 darowizn pozyskiwanych z różnych źródeł,

4)                 innych funduszy.

§ 47

1. Opłatę za pobyt dziecka w placówce ustala organ prowadzący. W skład opłaty wchodzą: czesne, koszty wyżywienia, zajęcia ponadwymiarowe, współorganizacja wycieczek i wyjazdów dzieci, okolicznościowe upominki dla dzieci, udział w teatrzykach i spektaklach organizowanych                           w Punkcie Przedszkolnym, programy dydaktyczne dla dzieci i nauczycieli.

§ 48

1.                  Organ prowadzący podpisuje z rodzicem/opiekunem umowę cywilnoprawną o świadczenie usług w Punkcie Przedszkolnym.

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

§ 49

1. Projekt organizacji obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 50

1. Projekt organizacji może być zmieniony przez Dyrektora Punktu Przedszkolnego. Wszelkie zmiany projektu organizacji wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości pracownikom nie później niż na 7 dni przed ich wejściem w życie.

§ 51

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym projektem organizacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

§ 52

1. Projekt organizacji wchodzi w życie z dniem wpisania Punktu Przedszkolnego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla

Przedszkole Espero na FB